Anslutning till den gemensamma VA-ledningen

Instruktion för anslutning av fastighet till den gemensamma VA-ledningen

Vid intresse från en enskild fastighet att ansluta sig till den gemensamma VA-ledningen ska först styrelsen kontaktas. Detta för att säkerställa att kapacitet finns på nätet för ytterligare anslutningar samt att en eventuell anslutning görs på lämpligt ställe.

Den praktiska anslutningen håller fastighetsägaren själv i. Det finns krav från föreningens sida på en anslutning;

  1. Anslutningen ska göras av en godkänd entreprenör, dvs av en behörig VVS-entreprenör.
  2. Grävarbeten får endast utföras mellan 15 september och 15 mars. Tillstånd för grävning krävs från kommunen och Länsstyrelsen.
  3. Marken ska besiktigas av föreningen direkt efter slutförd grävning och ett år efter. Eventuella åtgärder ansvarar beställaren för.
  4. Anslutningen ska göras via så kallad anborrning. Det innebär att anslutningen görs genom att ett hål tas upp i befintlig ledning, dvs ledningen får inte kapas.
  5. Vid anslutningspunkten ska en avstängningsventil monteras. Detta för att undvika att huvudledningen måste stängas av vid eventuella reparations- eller servicearbeten.
  6. En flödesmätare måste installeras så att fastighetsägaren själv kan läsa av sin förbrukning. Föreningen tillhandahåller dem, kontakta styrelsen.
  7. Avstängning av huvudledningen för själva installationsarbetet ska göras under så kort tid som möjligt och efter samråd med styrelsen. Anslag om avstängning ska sättas upp på anslagstavlan vid Quitten och EnoTjuvholmens hemsida i god tid innan avstängning.

Som information till entreprenören lämnas följande uppgifter;

  1. Huvudledningens dimensioner för vatten- respektive avloppsledningen är 63 mm för vattenledningen hela sträckan, 75 mm för avloppsledningen fram till pumpstation 1 och därefter 63 mm resterande sträcka.
  2. Nuvarande pumpar i pumpstationer är Flygt PS 500 L i pumpstation 1 samt Flygt Compit i pumpstationerna 2 och 3.

Kontaktpersoner i styrelsen:
Tony Jönsson, Ordförande, 070-747 28 06