Våra föreningar

Inom vårt område finns flera föreningar:

  1. Samfällighetsföreningen för vägen
  2. Samfällighetsföreningen för sopanläggningen Quitten, grönytorna samt bryggor och båtplatser
  3. Stugföreningen som bland annat verkar för trivsel mellan medlemmarna. 

Varje förening har en styrelse och de tre styrelserna håller sammanträden gemensamt i en samverkansstyrelse. Årsmöten hålls i juni varje år. Motioner till respektive årsmöte ska lämnas till styrelsen senast den 15 maj.

Inom området finns också en förening för vatten- och avloppsledningen för året-runt-vattnet. Läs mer om den här.