LONA 1, Redovisning år 2019

Projektet har även under 2019 fortgått med samma stora intresse och engagemang från medlemmarna som under tidigare år. Arbetet har framför allt varit inriktat på röjningsinsatser på de tre områdena, där vi följt de tre skötselplaner som tagits fram med utgångspunkt från Hans Rydbergs inventering. Arbetet har initierats av de ansvariga för respektive skötselområde.

Det mesta arbetet har genomförts med hjälp av de medlemmar som under 2018 fick utbildning i hantering av motorsåg. Fällning av några större träd har dock gjorts av extern utförare. Vår flistugg, röjsåg och slåtterbalk har varit flitigt använda.

Våren 2019 hölls ett medlemsmöte för information om projektets nuläge och samtidigt få synpunkter och ide’er om hur det fortsatta arbetet i projektet ska utformas, vilka insatser som bör prioriteras, redovisning av projektets ekonomi m m. Mötet var välbesökt och medlemmarnas engagemang fortsatt stort.

Sommaren 2019 gjordes en studieresa till Sävö naturreservat där vi fick en två timmars guidning/föreläsning av Jan Linder, förvaltare på ön. Tolv medlemmar deltog i den mycket givande resan.

Under hösten 2019 har fem medlemmar deltagit i studiecirkeln Levande föda ledd av Margus Mägi  i Studiefrämjandets regi. Vi har använt boken Skogsträdgården, skriven av Philip Weiss och Annevi Sjöberg. Vid de olika kurstillfällena har vi bl a studerat permakultur, olika perenna ätliga växter, gjort besök i trädgårdar på området m m.

Även höstens medlemsmöte var välbesökt. Där deltog Hans Rydberg med ett intressant föredrag om Nyköpings flora. Vidare diskuterades vilka fortsatta insatser som kan och bör prioriteras inom LONA-projektet.

Arbetsmöten har även under 2019 genomförts i respektive område för uppföljning av gjorda insatser samt planering för kommande arbeten.

Projektets arbetsgrupp har också träffats regelbundet för uppföljning och planering av det fortsatta arbetet.

År 2020 är det  fjärde och sista året i vårt projekt. Vår ambition är att det ska bli ett lika spännande och engagerat år som tidigare och att vi kan genomföra det arbete som återstår enigt de olika skötselplanerna. Hösten 2020 planeras en ”slutinventering” av områdena att göras med hjälp av Hans Rydberg. Vi planerar även någon form av slutdokumentation/utställning för att delge andra intresserade vårt arbete och resultat i LONA – projektet.

Antal utförda arbetstimmar under 2019 har fördelats enigt följande:

 • Fysiskt arbete                           339 timmar
 • Utbildningar                             103 ”
 • Möten, inkl medlemsmöten    78 ”
 • Planering/administration        22 ”
  Totalt:                                     542 timmar

Sammanställning av utgifter 2019:

 • Material till verktyg         60
 • Fällning av träd           9 150
 • Studiematerial             1 750
 • Studieresa Sävö           3 100
 • Förtäring                          200
  Summa:                  14 260 kr

Arbetsgruppen för LONA-projektet på En- och Tjuvholmen samt Österängen
Inger Ahlberg, Margus Mägi och Ulla Kviby