LONA 2 Pollinering – sammanfattning

Nytt LONA projekt godkänt i mars 2021, ”Biologiskt mångfald i återskapat kulturlandskap”.

Projektets syfte är att skapa miljöer i vårt område som gör att vilda pollinatörer trivs och förökar sig.

Vi sökte pengar för 5 olika områden.

  1. Planering, tryck och distribution av skötselplanerna.
  2. Föreläsningar, studiebesök, informationsmaterial och utställning.
  3. Plantering av pollen- och nektarrika växter, fruktträd, bärbuskar, växter för larver, skapande av blomsterängar, tillföra material som främjar bo byggande och skapande av naturstigar. Etablering av inventeringsslingor.
  4. Organisation och administration
  5. Utvärdering av pollineringsprojektet.

Vi sökte och beviljades 185 000 kr, varav 138 750 kr utbetalas startåret 2021 och resterande 46 250 kr 2024 efter inlämnad slutrapport. Värdet av vårt ideella arbete beräknas uppgå till 295 400 kr.

År 2021 kommer mest att handla om planering och kunskapsinhämtning. Hans Rydberg är i full gång med att göra nya skötselplaner utifrån pollineringsperspektivet. Han gör även en utvärdering av vårt första LONA projekt. Han kommer att vara klar med sitt arbete i slutet av juli eller början av augusti.

Alla hushåll kommer att få en skriftlig rapport, som också kan nås digitalt via vår hemsida.

Rapporten kommer att redovisas på medlemsmöte, första mötet preliminärt i slutet av augusti eller början av september. Vi kommer även att bjuda in olika föreläsare för att öka våra kunskaper.

Arbetsgruppen tar tacksamt emot förslag på föreläsare och bra böcker kring pollinering. Vi är:

Inger Ahlberg 070 269 91 19
Sofia Eirsköld 070 453 75 22
Gunilla Gustafsson 073 356 32 92
Agnetha Lindgren 073 715 94 24
Margus Mägi 073 434 36 23