LONA 1, Redovisning år 2018

Projektet har fortgått med samma stora intresse och engagemang från medlemmarna under 2018. Framför allt har arbetet handlat om stora röjningsinsatser på de tre områdena, allt enligt de skötselplaner som tagits fram med utgångspunkt från Hans Rydbergs inventering. Här framgår också vem som ansvarar för respektive skötselområde.

Under 2018 har genomförts en tvådagars utbildning för motorsågskörkort där fem medlemmar har deltagit. I samband med denna har vi inköpt en elektrisk motorsåg samt skyddsutrustning för arbeten med motorsåg, flistugg, slåtterbalk och grensax.

En maskinansvarig grupp har bildats med tydliga regler för arbeten med föreningens maskiner.

Under våren 2018 hölls ett välbesökt medlemsmöte med föreläsare från Stjärnsund där medlemmarna fick information om flistäckning, ringbarkning, slybekämpning, faunadepåer samt ätbara växter.

Våren 2018 inbjöds även till en vandring med Hild Lorentzi där vi fick information om vilka växter i vår natur som är ätliga och hur vi kan använda dem.

Även höstens medlemsmöte var mycket välbesökt. Där fick medlemmarna möjlighet att via dels en enkät, dels genom diskussioner framföra en vision om vårt fortsatta arbete, vad vi vill prioritera samt redovisning av projektets ekonomi och utförda arbetstimmar.

Vandringar och arbetsmöten har även under 2018 genomförts i respektive område för uppföljning av gjorda insatser samt planering för kommande arbeten.

Projektets arbetsgrupp har träffats regelbundet för uppföljning och planering.

Antal utförda arbetstimmar under 2018 har fördelats enigt följande:

  • Fysiskt arbete                                  382
  • Utbildningar                                      88
  • Möten, inkl medlemsmöten          121,5
  • Planering/administation                 32,5
    Totalt                                            624

Vår ambition att genom projektet stärka grannsamverkan i vårt område har utfallit mycket positivt. Det visar sig bl a på våra välbesökta medlems – och arbetsmöten där många förslag och ideér diskuteras och planeras. Vi ser fram mot ett lika positivt projektår 2019.

Arbetsgruppen för LONA-projektet på En- och Tjuvholmen samt Österängen
Inger Ahlberg, Margus Mägi och Ulla Kviby