LONA 1, Redovisning år 2020

År 2020 skulle egentligen vara sista året på vårt LONA-projekt, på En- och Tjuvholmen samt Österängen, men på grund av Coronaepidemin så stannade det mesta av. Vi ansökte och fick beviljat att förlänga projektet t o m 31 december 2021 för att kunna genomföra det enligt vår tidigare planering.

Året som gått har varit mycket annorlunda än tidigare år i projektet. Planerade medlemsmöten och studiebesök måste avbokas. Mycket aktiviteter har kommit av sig. Det har dock varit en del röjningsarbeten där man har kunnat hålla distans till varandra.

På Enholmen har man färdigställt en populär samlingsplats vid ”rondellen” med fyra sittbänkar och grill där folk har samlats för umgänge. Liknande platser planeras även att iordningsställas på Tjuvholmen och Österängen under 2021.

Vi har, med hjälp av Bjarne Tutturen, tillverkat och satt upp skyltar där vi informerar om vårt LONA-projekt för boende och andra som besöker våra holmar.

Projektets arbetsgrupp har träffats tre gånger för avstämning och planering inför 2021.

Hösten 2021 planeras en ”slutinventering” av områdena att göras med hjälp av Hans Rydberg. Vi planerar även någon form av slutdokumentation/utställning för att delge andra intresserade vårt arbete och resultat i LONA – projektet.

Antal utförda arbetstimmar under 2020 har fördelats enigt följande:

Fysiskt arbete                                    233 timmar
Arbetsmöten/administration           10
                                   Totalt            243 timmar

Sammanställning av utgifter 2020:

  • LONA – möten            313
  • Röjning/flistugg      5 237
  • Inf skyltar                 1 875
    Summa:                7 425 kr

 Arbetsgruppen för LONA-projektet på En- och Tjuvholmen samt Österängen
 Inger Ahlberg, Margus Mägi och Ulla Kviby