LONA 2 – Pollinering – projektbeskrivning

Sammanfattning

Det sökta projektet är en naturlig fortsättning av nu pågående LONA 1 (avslutas 2021), vars syfte är att återskapa det tidigare kulturlandskapet. Vi vill skapa miljöer på våra tomter och allmänningar som bidrar till att vilda pollinatörer trivs och förökar sig. Detta åstadkommer vi genom fortsatt slyröjning, borttagning av expansiva växtarter och älggräs, plantering av nektar och pollenrika blomväxter, anläggning av blomsterängar/-strängar samt åtgärder som underlättar bins bobyggnad Förutom ökat biologisk mångfald bidrar projektet till fortsatt engagemang och social gemenskap som sedan tidigare är en naturlig kultur inom området. Liksom tidigare gör vi en miljöinventering, denna gång med inriktning på pollinatörer, framtagning av områdesspecifika skötselplaner samt allmän kunskapsinhämtning via föreläsningar och studiebesök. Projektet avslutas med att vi tar fram långsiktiga och hållbara skötselplaner som skall vägleda det framtida arbetet, samt skapar en hållbar organisation som ger stadga och kraft i arbete

SyfteSkapa miljöer i vårt område som gör att vilda pollinatörer trivs och förökar sig. Detta bidrar till ökad biologisk mångfald, vilket i sin tur skapar goda livsmiljöer för både naturen och människor.

Bakgrund

Sedan 2017 pågår ett LONA projekt med inriktning på att återskapa det tidigare kulturlandskapet inom samfällighetsföreningen En-och Tjuvholmen samt Österängen, Nyköping. För utförligare beskrivning samt årsrapporter vänligen se vår hemsida www.enochtjuvholmen.se. I kommunens förslag på ny översiktsplan är det här en värdefull kulturmiljö. Området har tidigare präglats av enklare sommarstugor som med åren fått ökat inslag av permanentboende. Med en miljöinventering av våra områden, samt upprättning av skötselplaner som utgångspunkt har vi med gemensamma krafter öppnat upp landskapet genom slyröjning och trädfällning. Projektet har medfört ökat engagemang för naturen i området och bidragit till ökat socialgemenskap och trivsel. Vi ser pollineringsprojektet som en naturlig fortsättning av detta projekt.

 Lokala aktörer

Boende inom samfälligheten EN- och Tjuvholmen samt Österängen. En projektgrupp på 6 personer har bildats.  Gott samarbete med Nyköpings kommun (ekologer och markansvarig) samt bonde som arrenderar betesmark inom området.

Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Bidrar till ett rikt växt- och djurliv samt rikt kultur- och odlingslandskap. Arbetet med projekten kan skapa ökat naturintresse och miljömedvetande bland de som vistas i området. Detta kan i sin tur bidrar till ändrad mer hållbar konsumtion och livsstil.

Projektets långsiktiga effekter.

Vi ser framför oss ett område där sommar- och fastboende i samverkan fortsätter skötseln av våragemensamma grönområden även efter att projekten har avslutats, så att den biologiska mångfalden säkrasinför framtiden. Att vårt område blivit en naturlig fortsättning av Labro ängar med blandning av blomsterängar, skogsholmar, strandängar/våtmarker samt habitat för pollinatörer. Skapar bestående natur-och kulturvärden som människor inom och utanför vårt område kan ta del av. Arbetet med projekten kan skapa ökat naturintresse och miljömedvetande bland de som vistas i området. Detta kan i sin tur bidrar till ändrad mer hållbar konsumtion och livsstil.

Beslut 210322

Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med maximalt 50%, dock högst 185 000 kronor, till Nyköpingskommun, för projektet Biologiskmångfald i återskapat kulturlandskap. Kommunen förmedlar pengarna till vår förening.

För beslutet gäller följande villkor. Bidraget får enbart användas till följande åtgärder. (Bidragets preliminära storlek inom parentes. Här finns även värdet av vårt eget, arbete – ”ideellt arbete”, 1 arbetad timma motsvarar 200kr.)

1) Planering, tryck och distribution av skötselplanerna till boende inom En-, Tjuvholmen och Österängen (74000kr, ideellt arbete 5000kr).

2) Föreläsningar, studiebesök, informationsmaterial och utställning (47000kr, ideellt arbete 104 000kr).

3) Plantering av pollen-och nektarrika växter, fruktträd, bärbuskar, växter för larver. Skapa blomsterängar och tillföra material som främjar pollinatörers bobyggande. Skapande av naturstigar. (64000kr, ideellt arbete 88000kr).

4) Organisation och administration (0 kr, ideellt arbete 82400kr).

5) Utvärdering av pollineringsprojektet och etablering av inventeringsslingor (0 kr, ideellt arbete 16000kr).

Det preliminära värde av vårt eget arbete motsvara totalt 295 400kr

Tidsplan

År 2021 kommer att mest handla om planering och kunskapsinhämtning.

Hans Rydberg kommer  att göra en inventering i mitten av juni av området och föreslå skötselplaner för att främja pollinering. Hans rapport kommer att distribueras till samtliga hushåll. Så snart Covid-19 tillåter kommer vi att bjuda in till medlemsmöte där Hans presenterar sin rapport. Även andra föreläsare kommer att bjudas in vid olika tillfällen. Förhoppningsvis kan vi också göra några studiebesök.

Vi kommer, som vi gjort tidigare,  att träffas i områdesgrupperna för att planera det konkreta arbetet.

De kommande åren 2022-24 kommer vi att anlägga olika miljöer som främjar pollinering, samt skapa naturstigar

För att utvärderingen av våra insatser ska vi upprätta inventeringsslingor i naturen där vi regelbundet registrera antalet olika pollinatörer.

Hans Rydberg kommer att förnya sin inventering under sommaren-24 som underlag för vår slutrapport.

En utställning om projektet genomförs 2024.

Projektet avslutas formellt 31 december 2024.

Länk till Projektbeskrivningen i pdf-format.