Skötselplan

för den enskilda vägen inom En- och Tjuvholmens stugområde (2017-03, reviderad 2024-03)

Allmänt

Skötselplanen omfattar den grusväg som förlänger Ängstugevägen från asfaltkanten enligt bifogad karta. Tjuvholmsvägen är 1 900 meter lång och Enholmsvägen är 600 meter, till Östtorp är det 100 meter. Totalt är det cirka 2 600 meter så kallad A‑väg.

Syftet med skötselplanen är att långsiktigt säkra vägens kvalitet och funktion. Vägskötselgruppen ansvarar för att skötseln av A‑vägarna sker enligt denna plan. Visst arbete sköter gruppen själva och vissa uppgifter ligger på respektive skötselområde. Vid behov kan vägskötselgruppen kalla in medlemmarna i vägsamfälligheten för att hjälpa till. De större åtgärd­erna sköts av en inhyrd entreprenör.

De avtagsvägar, så kallade B‑vägar, som finns inom stugområdet ligger inte under vägskötselgruppens ansvar utan sköts av de boende vid respektive B‑väg.

Ansvarsområden i sammanfattning

Respektive skötselområde ansvarar för:

  • fylla gropar (”potthål”)
  • slyröjning efter vägrenen
  • röjning för fri höjd
  • uppsättning av snökäppar och eventuella snönät

Vägskötselgruppen ansvarar för:

  • utkörning av snökäppar
  • nedplockning av snökäppar
  • all övrig skötsel som beskrivs i skötselplanen

Barmarksunderhåll

Fylla gropar. Ibland bildas det så kallade potthål på vägen fast den i övrigt är jättefin. Då känns det onödigt kostsamt att hyvla hela vägen. Då brukar vi för hand fylla igen potthålen med stenmjöl plus lite salt. Detta görs av respektive skötselområde vid behov.

Hyvling. Vägen slits över tid och behöver hyvlas med väghyvel för att få en jämn yta. Detta är också viktigt för att ge vägbanan en lagom lutning, så kallad bombering, så att regnvatten rinner ned i dikena. Hyvling utförs cirka 2 gånger per år. Regnar det mycket så blir det oftare. Detta ansvarar vägskötselgruppen för.

Slitlagret. Vägens övre så kallade slitlager bör vara cirka 5 cm tjockt och bestå av krossat bergmaterial med en största kornstorlek på 18 mm (0‑18). Blir slitlagret för tunt kommer grövre stenar upp till ytan och vägen blir svår att hyvla. Då måste vi sprida ut mer grus. En annan anledning till att grusa är att höja vägytan eftersom vägen ligger på gammal sjöbotten och därför sakta sjunker. Grusning utförs 1 gång per år eller vid behov. Detta ansvarar vägskötselgruppen för.

Ytbeläggningen. För ytbeläggningen använder vi något som kallas stenmjöl. Det är ett material som ger en slät hård yta. För ytterligare slittålighet saltar vi vägen. Detta ansvarar vägskötselgruppen för.

Dammbindning. Under torra perioder på sommaren kan det bli dammigt. Det åtgärdar vi genom att beställa saltning av vägen. Detta ansvarar vägskötselgruppen för.

Diken och trummor. Vatten på och runt vägen ger ökad risk för skador. Vatten ska därför fritt kunna rinna av vägytan och bort från vägen. Då är det viktigt att:

  1. Det ska inte finnas några gräskanter mellan väg och dike. Vi genomför därför kantskärning med väghyvel vart femte år.
  2. Diken måste vara rensade och ha rätt lutning. Rensning av diken sker med grävmaskin vart femte år.
  3. Vägtrummornas in- och utlopp ska vara fria från skräp. Rensning av dessa sker vid behov och med grävmaskin vart femte år.

Vägskötselgruppen ansvarar för skötseln av diken och trummor.

Kantklippning. För ökad säkerhet bör gräset vid vägrenen klippas cirka två meter ut från vägkanten. Detta utför vi 2 gånger per år. En gång strax innan midsommar och en gång i början av augusti. Arbetet utförs av entreprenör med kantklippningsmaskin. Vägskötselgruppen ansvarar för detta.

Slyröjning. Förutom kantklippning kan det behövas röjas busk och sly efter vägrenen. Detta ska också ske cirka två meter ut från vägkanten på båda sidor. Ansvaret ligger på respektive skötselområde och arbetet utförs vid behov.

Röjning för fri höjd. Utrymmet ovanför vägbanan upp till 4,5 meters höjd ska hållas fritt från nedhängande grenar och dylikt. Ansvaret ligger på skötselområdena och arbetet utförs vid behov.

För privat tomtmark som ligger närmare än två meter från vägkanten är det berörd tomtägare som ska se till att buskar, träd, häckar och dylikt på tomten inte stör.

Vinterunderhåll

Utmärkning. Inför vintern märker vi ut vägkanterna med snökäppar som sätts ut parvis med cirka femtio meters mellanrum, tätare vid kurvor och korsningar. Utkörning av snökäppar ansvarar vägskötselgruppen för, medan uppsättningen av käpparna och eventuella snönät är respektive skötselområdes ansvar. Nedplockning av snökäpparna ansvarar väg­skötsel­gruppen för.

Plogning sköts av entreprenör och sker när det är 4 cm snö på A-vägar och 7 cm på B-vägar efter slutat nederbörd. A-vägar plogas under pågående snöfall om det skulle blir mer än 4 cm. Detta ansvarar vägskötselgruppen för.

Sandning. Sandning utförs vid behov av entreprenör. Detta ansvarar vägskötselgruppen för.